Στους Ήχους της Καρδιάς

Share

“Στου ήλιου τη φωτιά, στου φεγγαριού τ’ αμόνι
Μελαψοί φαντασιόπνευστοι μαστόροι
Τους παλμούς σου πετάλωναν ,ω καρδιά
Με ουρ
άνια τόξα κι’ αστροκαρφιά.”

© Michael Pais